Warty uwagi !
Niezastąpiony produkt
Sprawdzony Produkt

RODO

Klauzula informacyjna sklepu sklep.masazysta.info.pl dla Klientów.


Właściciel:
Fizjonet Jakub Giza z siedzibą w Tyliczu 33-383 przy ulicy Polnej 2 b, NIP: 7343567879, REGON: 382423457, tel. +48530305330, e-mail: bok@masazysta.info.pl
Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych uprzejmie informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest
Fizjonet Jakub Giza z siedzibą w Tyliczu 33-383 przy ulicy Polnej 2 b, NIP: 7343567879, REGON: 382423457, tel. +48530305330, e-mail: bok@masazysta.info.pl


2. sklep.masazysta.info.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) wykonania umowy sprzedaży której Pani/Pan jest stroną (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679),
b) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Właściciela (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679),
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Właścicielu,
np. udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa.


3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami tymi mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu sklep.masazysta.info.pl
na podstawie zawartej z sklep.masazysta.info.pl umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
b) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie wykonania umowy sprzedaży – do momentu wykonania umowy sprzedaży,
b) w zakresie marketingu i promocji produktów – do wycofania przez Panią/Pana
wyrażonej w tym celu zgody,
c) w zakresie ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami –
do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Właściciela uzasadnionego
sprzeciwu,


5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 rozporządzenia 2016/679,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia
2016/679,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rozporządzenia 2016/679,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
rozporządzenia 2016/679. na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „rozporządzenie 2016/679”


6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.


7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie przez sklep.masazysta.info.pl
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.


8. Podanie danych osobowych:
a) w zakresie umowy sprzedaży której Pani/Pan jest stroną jest niezbędne do wykonania
umowy,
b) w zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez sklep.masazysta.info.pl
jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.